Meny

Kundattityd- undersökning vattenreningsprodukt WellZone-O3


Inledning


På uppdrag av Bo Högfors har TML genomfört och bearbetat resultatet av en kundundersökning. Undersökningens syfte var att få en inblick i kundernas synpunkter på Bo Högfors som bolag och produkt.

Genomförande


Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under perioden 18-27/8 –03. Urvalet är slumpmässigt valt ur Bo Högfors kundregister.

Resultatet är icke statistiskt säkerställt, då urvalet varit för litet. Erfarenhetsmässigt kan dock TML utifrån den ringa variansen i svaren göra antagandet att resultatet inte torde avvika avsevärt vid ett statistiskt säkerställt urval.

Resultat


Vid de slutna frågorna har vi valt att använda en 9 gradig skala, därefter har svaren grupperats i 3 grupper, 1-3, 4-6, 7-9.
Frågeställningar

Frågorna har ställts för att få en uppfattning om hur kunden har upplevt att handla från Bo Högfors.

  1. Hur kom ni i kontakt med Bo Högfors
  2. Vilket bemötande fick du vid kontakten (1-9)
  3. Vad var anledningen till köp, öppen fråga
  4. Hur upplevde du vattenkvalitén före installation (1-9)
  5. Hur upplevde du vattenkvalitén efter installation (1-9)
  6. Hur upplevde ni installationen (1-9)
  7. Vad anser du om priset (1-9)
  8. Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge (1-9)

 

övrigt


Vid kontakten med kunderna har TML upplevt en övervägande positiv attityd varför vår bedömning är att svaren har mycket hög validitet.

TML´s reflekterar även på viljan hos kunderna att berätta om vilken hjälp och förbättring man fått tack vare Bo Högfors har resulterat i långa samtal. Att man förmedlar budskapet vidare återspeglar sig även i svaren, då ca. 30% av kunderna har tagit kontakt med Bo Högfors pga. rekommendation.

TML är ett marknadsbolag, etablerat 1999 i Borås.  TML genomför marknadsundersökningar, attitydundersökningar, marknadskartläggningar och övriga TM tjänster.

Bland TML’s kunder avseende marknads- attitydundersökningar finns bl.a. The Empire, Borås Lokaltrafik, Office och Flextronic.


Fråga 1.

Hur kom ni i kontakt med Bo Högfors?

Kundundersökning bild 1

Av de som svarat annons är det uteslutande i Land som man uppmärksammat annonsen.

Under kategorin annat har övervägande delen letat upp Bo Högfors på internet.

TML´s reflektion är den höga andelen som svarat rekommendation vilket tyder på nöjda kunder.


Fråga 2.

Vilket bemötande fick du vid kontakten med Bo Högfors? (1-9)

Kundundersökning bild 2

Medelvärde: 8.0

Bo Högfors har fått ett mycket högt medelvärde när det gäller kundkontakt. Spontana kommentarer från kunderna har varit trovärdiga och mycket förstående för kundernas problem. Bo Högfors har även varit bra att på ett enkelt sätt förklara sin produkt och hur den åtgärdar kundernas problem.


Fråga 3.

Vad var anledningen till köp? (öppen fråga)

Kundundersökning bild 3

Det underliggande behovet att åtgärda sitt vatten ifrån järn, mangan mm är det starkaste argumentet till köp. Den viktigaste anledningen dock till att man just valt Bo Högfors produkt är att man upplevt den som enklare i både installation och underhåll än konkurrerande produkter.

De kunder som har tidigare erfarenhet av andra installationer, 25%, upplever Bo Högfors produkt som mer underhållsfri, smidigare och enklare att underhålla samt fördelen med att det klarar flera reningsmoment.


Fråga 4 och 5.

Hur upplevde du vattenkvalitén före installation?

Kundundersökning bild 4

Medelvärde före installation:  2.1

Hur upplevde du vattenkvalitén efter installation?

Kundundersökning bild 5

Medelvärde efter installation: 8.1

Positiviteterna är många över hur kunderna upplever vattnets förbättring efter installation.
Många kunder hade aldrig kunnat föreställa sig att det skulle bli en så radikal förbättring.

Man upplever även enkelheten i skötsel som en positiv faktor.


Fråga 6.

Hur upplevde ni installationen? (1-9)

Kundundersökning bild 6

Medelvärde: 7.9

Hälften av kunderna har haft hjälp vid installationen (2 personer) men anser att det gick enklare än förväntat. Installationsbeskrivningen kan dock förenklas och förtydligas.


Fråga 7.

Vad anser du om priset? (1-9)

Kundundersökning bild 7

Medelvärde: 6.2

Flertalet av kunderna har angav att de tycker att priset var högt i förhållande till vad man fick i produkter (vad man såg). Så små och få saker kan väl inte kosta så mycket.

De som bedömt investeringen utifrån funktion har ansett produkten som mycket prisvärd.


Fråga 8.

Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge totalt sett? (1-9)

Kundundersökning bild 8
Medelvärde: 6.9
Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB